GOSPODARKA ODPADAMI
Gospodarka odpadami - powołanie spółki celowej w temacie
przetwarzania odpadów na terenie Albanii.
Scentralizowana zbiórka i gospodarowanie odpadami komunalnymi w Albanii nie jest jeszcze na zaawansowanym etapie, wyraźnie wiąże się to z problemami z infrastrukturą oraz brakiem możliwości finansowych i technicznych.
Brak nowoczesnych systemów sanitarnych do unieszkodliwiania odpadów komunalnych spowodował w kraju poważne problemy zdrowotne i środowiskowe. Gospodarka odpadami została oceniona w raportach Komisji Europejskiej jako poważny problem dla Albanii.
85% odpadów pozostawionych po recyklingu składowiska podlega:
Składowaniu na wysypisku
zakopaniu
wysypywaniu na nielegalne wysypiska śmieci
Wyrzucaniu do rzeki, żeby ostatecznie wylądować w morzu
Spalaniu na zewnątrz.
Składowiska, na których zamknięte są istniejące wysypiska, generalnie nie są prowadzone z wymaganymi parametrami i normami, nie są izolowane i nie posiadają środków ochronnych zapobiegających przedostawaniu się wód gruntowych, umożliwiających swobodny przepływ metali ciężkich i innych zanieczyszczeń.