Polityka prywatności

Szanując Państwa prywatność oraz realizując wymagania związane z ochroną danych osobowych informujemy o zasadach pozyskiwania oraz przetwarzania informacji o Naszych Klientach.

Chronimy zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. - „RODO”).

1. Zakres polityki prywatności

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez firmę Alpol Group Sp. z o.o. danych osobowych Klientów firmy, osób reprezentujących Klientów firmy, współpracowników oraz podwykonawców w zakresie świadczenia usług oferowanych przez firmę oraz wszystkich osób komunikujących się z wykorzystaniem strony firmowej dostępnej pod adresem domeny www.alpolgroup.pl. Przedstawiona polityka prywatności może być uszczegółowiona poprzez dodatkowe informacje zawarte w umowach z Klientami/współpracownikami.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest
ALPOL Group Sp. z o.o.
ul. Starojaworska 94D
59-400 Jawor
tel. 76/871 - 74-08

3. Rodzaj zbieranych danych osobowych

W zależności od rodzaju kontaktu i charakteru współpracy możemy zbierać od Klientów i współpracowników następujące dane:

- imię i nazwisko osoby, dane firmy z którą osoba jest powiązana oraz stanowisko zawodowe;
- dane kontaktowe, takie jak nazwa i adres organizacji, którą reprezentuje osoba, numery telefonów iadresy email, którymi posługuje się osoba;
- treść komunikacji w formie pisemnej i elektronicznej z Klientami i współpracownikami.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy dane naszych Klientów w minimalnym zakresie,który jest niezbędny do realizacji usług/współpracy określonych w naszej ofercie. Nie wykraczamy pozazakres danych, który jest określony w szczegółowej umowie o świadczenie usług/współpracy.

4. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

W zależności od rodzaju i charakteru usług/współpracy, będących przedmiotem umów zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do realizacji, dane mogą być przetwarzane w
następujących celach:

- realizacji umów o świadczenie usług/współpracy;
- zarządzania relacjami i kontaktami z Klientami;
- zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;
- działań analitycznych i statystycznych, prowadzonych w celu uzyskania informacji dotyczących usługfirmy  (działania te podejmowane są w oparciu o zagregowane dane niepozwalające na identyfikację poszczególnych osób);
- przesyłania informacji o usługach i produktach ALPOL Group Sp. z o.o. (informacji handlowych),jeżeli Klient wyraził taką wolę i udzielił zgody na przesyłanie informacji handlowych.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych Przetwarzamy dane osobowe:

− w celu wykonania umowy, którą z nami zawarłeś a także w trakcie działań zmierzających do zawarcia tej umowy ( 6 ust. 1 lit. B RODO) – w przypadku gdy jesteś stroną umowy, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przy korzystaniu z usług doradczych;
− na podstawie zgody danej osoby (art. 6 ust.1 lit. A RODO) – w przypadku wysyłania informacji o charakterze marketingowym oraz w celu archiwizacji danych w pewnych określonych przypadkach;
− gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. C RODO);
− przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust.1 lit. D RODO).
− przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. F RODO).

6. Sposób zbierania danych osobowych Klientów

Dane osobowe, które przetwarzamy to informacje, które zostały nam przekazane przezKlientów/współpracowników z własnej woli podczas bezpośrednich spotkań, korespondencji elektronicznej lub rozmów telefonicznych.Każda osoba chcąca nawiązać współpracę z firmą, planująca skorzystać znaszych usług lub zadać nam pytanie może przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępny nanaszej stronie formularz kontaktowy. Żądamy wówczas niezależnej zgody na przetwarzanie danychosobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, marketing naszych produktów i usług (np.jeżeli Klient chce otrzymać ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy.

7. Obszar przetwarzania danych osobowych Klientów i osoby do tego upoważnione

Dane osobowe Klientów przetwarzane są na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W naszej firmie tylko grupa upoważnionych pracowników posiada dostęp do danych Klientów. W realizacji naszych usług korzystamy z podwykonawców. W rezultacie część danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz współpracownik/podwykonawca, któremu powierzymy przetwarzanie danych osobowych Klientów jest zobligowany do korzystania z danych osobowych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. - „RODO”).
Dochowujemy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na danych osobowych naszych Klientów i współpracowników odbywały się nie tylko zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszą polityką prywatności ale również w zgodzie z naszymi wewnętrznymi politykami jakości, standardami i procedurami świadczenia usług oraz zasadami poufności informacji i danych.

8. Zabezpieczenie danych osobowych Klientów

Chronimy dane osobowe Klientów i współpracowników zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami,standardami i procedurami tak, aby dane osobowe były zabezpieczone przed nieautoryzowanymużyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Dane osobowe nie będąprzechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w tokonieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa orachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.Dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wktórych prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony tychże danych.

9. Prawa Klientów

Klienci i współpracownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji, jak również do ich usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora. Klienci i współpracownicy mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych, a w szczególności wycofać wszelkie zgody udzielone nam w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zastrzegamy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań, które podjęliśmy przed wycofaniem zgody.
Klienci chcący skorzystać z przysługujących im praw lub mający jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych w ALPOL GROUP Sp. z oo proszeni są o kontakt z Administratorem danych osobowych, kierując zapytanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.  Dbałość o Politykę prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian wprzepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych. ZmianyPolityki następują poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie lub przez przesłaniejej treści Klientom/współpracownikom z wykorzystaniem wiadomości email.

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie 01.10.2020 r.
Dalip Xhelilaj