ENERGJIA E RINOVUESHME
Krijimi i automjeteve me qëllim të veçantë për ndërtimin
farmave me erë dhe farmat diellore
Shqipëria është e varur nga hidrocentralet dhe është prodhuesi më i madh i energjisë hidrike në botë, me një faktor 100%.
Konsumi i energjisë në Shqipëri bazohet në prodhimin e energjisë elektrike, e cila varet 100% nga hidrocentralet e ndërtuara në fund të viteve 1960 dhe 1970, dhe për këtë arsye janë pothuajse të vjetruara. Vendndodhja gjeografike e Shqipërisë lejon ndërtimin e farmave me erë dhe farmave diellore, të cilat mund të jenë një burim i shkëlqyeshëm dhe alternativ i energjisë së rinovueshme.
Në vitet e fundit, sektori i energjisë ka pësuar ndryshime të mëdha për sa i përket institucionalizimit të tregut, transformimit të ndërmarrjeve që veprojnë në këtë fushë dhe nivelit të investimeve publike dhe private, veçanërisht në nën-sektorin e prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Qeveria e Shqipërisë e ka bërë energjinë e rinovueshme një përparësi kryesore në planin e saj të zhvillimit ekonomik për të zhvilluar një ekonomi të energjisë së gjelbër.
Ne ofrojmë shitjen e projekteve të gatshme të farmave të energjisë së rinovueshme me leje ndërtimi dhe lidhje me rrjetin.