MENAXHIMI I MBETURINAVE
Krijimi i një automjeti me qëllim të
veçantë në temë përpunimi i mbetjeve në Shqipëri
Grumbullimi dhe administrimi i centralizuar i mbetjeve komunale në Shqipëri nuk është ende në një fazë të përparuar, qartë për shkak të problemeve të infrastrukturës dhe mungesës së kapacitetit financiar dhe teknik.
Mungesa e sistemeve moderne sanitare për asgjësimin e mbetjeve komunale shkaktoi probleme serioze shëndetësore dhe mjedisore në vend. Menaxhimi i mbetjeve është vlerësuar në raportet e Komisionit Evropian si një problem serioz për Shqipërinë.
85% e mbetjeve të mbetura pas riciklimit të deponive u nënshtrohen:
Magazinimi në një deponi
Varrosja
Hedhja në deponitë ilegale
Hedhja në lumë për t’u ulur përfundimisht në det
Burning outside. Landfills where existing landfills are closed are generally not kept to the required parameters and standards, are not insulated and do not have protective measures to prevent the ingress of groundwater, allowing the free flow of heavy metals and other pollutants.