MINERALET
Kompania në Shqipëri ka automjete me qëllim të veçantë
që operojnë në fushën e minierave dhe shitjes së mineraleve, d.m.th .:
mineral kromi, koncentrat zinku dhe plumbi, bitum, rërë bituminoze,
koncentrat hekuri, ferronikel
Shqipëria: 28,000 km2. Çfarë është në sipërfaqe, të gjithë mund ta shohin: politikanë, kontrabandistë, turbo folk ...
Në lidhje me sipërfaqen e saj, territori i Shqipërisë është jashtëzakonisht i pasur me metale dhe jometale, naftë, gaz dhe ujëra nëntokësore. Shqipëria dikur ka qënë e treta në botë për nga prodhimi i kromit, pas Afrikës së Jugut dhe Rusisë. Para vitit 1990, theksi ishte tek metalet, thëngjilli dhe tani tendenca është kthyer në favor të jometaleve, gurëve dekorativë, argjilës, allçisë, zhavorrit, etj.
Pasuria e konsiderueshme minerale lejon zhvillimin e minierave, gjë që kërkon modernizim të konsiderueshëm dhe investime shtesë. Minierat janë: për nxierrje bakri, hekuri, kromi dhe nikeli, naftë e papërpunuar, bitum, gaz natyror, qymyr dhe boksit.