POLITIKA E PRIVATËSISË

Duke respektuar privatësinë tuaj dhe duke përmbushur kërkesat në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, ne ju informojmë në lidhje me parimet e marrjes dhe përpunimit të informacionit në lidhje me klientët tanë.

Ne mbrojmë të dhënat personale të mbledhura nga ne në përputhje me kërkesat e ligjit në përgjithësi të zbatueshëm, përfshirë Aktin e 10 majit 2018 mbi mbrojtjen e të dhënave personale (Gazeta e Ligjeve të vitit 2018, pika 1000) dhe me kërkesat e përcaktuara në Rregulloren e Parlamentit Evropian dhe I Këshillit (BE) 2016/679 i 27 Prillit 2016 në mbi mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla, dhe shfuqizimin e Direktivës 95/46 / EC (Gazeta e Ligjeve UE L e vitit 2016 - "GDPR").

1. Fusha e politikës së privatësisë

Politika e privatësisë përmban informacion mbi përpunimin nga Alpol Group Sp. z o.o. të dhënat personale të klientëve të kompanisë, personat që përfaqësojnë klientët e kompanisë, bashkëpunëtorët dhe nënkontraktorët në ofrimin e shërbimeve të ofruara nga kompania dhe të gjithë personat që komunikojnë duke përdorur faqen e internetit të kompanisë në dispozicion në domenin www.alpolgroup.pl. Politika e paraqitur e privatësisë mund të detajohet nga informacione shtesë që përmbahen në kontrata me klientë / bashkëpunëtorë.

2. Administratori i të dhënave personale

Administratori i të dhënave personale është
ALPOL GROUP Sp. z o.o.
ul. Starojaworska 94D
59-400 Jawor
telefoni: 76/871 - 74-08

3. Lloji i të dhënave personale të mbledhura

Në varësi të llojit të kontaktit dhe natyrës së bashkëpunimit, ne mund të mbledhim të dhënat e mëposhtme nga klientët dhe bashkëpunëtorët:

- emri dhe mbiemri i personit, të dhënat e ndërmarrjes me të cilën personi është i lidhur dhe pozicioni profesional;
- detajet e kontaktit, të tilla si emri dhe adresa e organizatës e përfaqësuar nga personi, numrat e telefonit dhe adresat e postës elektronike të përdorura nga personi;
- përmbajtja e komunikimit në formë të shkruar dhe elektronike me klientët dhe kolegët.

Sigurimi i të dhënave është gjithmonë vullnetar. Ne përpunojmë të dhënat e klientëve tanë në një masë minimale të nevojshme për të siguruar shërbime / bashkëpunim të specifikuar në ofertën tonë. Ne nuk shkojmë përtej fushëveprimit të të dhënave, të cilat specifikohen në kontratën specifike për sigurimin e shërbimeve / bashkëpunimit.

4. Qëllimi dhe qëllimi i përpunimit të të dhënave personale

Në varësi të llojit dhe natyrës së shërbimeve / bashkëpunimit që janë subjekt i kontratave të përfunduara, të vazhdueshme ose të planifikuara, të dhënat mund të përpunohen në qëllimet e mëposhtme:

- kryerja e kontratave për ofrimin e shërbimeve / bashkëpunimit;
- menaxhimin e marrëdhënieve dhe kontakteve me klientët;
- sigurimi i respektimit të të gjitha detyrimeve ligjore, p.sh. për të përmbushur kërkesat e Ligjit të Kontabilitetit ose ligjeve tatimore;
- aktivitetet analitike dhe statistikore të kryera me qëllim për të marrë informacion në lidhje me shërbimet e kompanisë (këto aktivitete ndërmerren në bazë të të dhënave të grumbulluara që nuk lejojnë identifikimin e personave individualë);
- dërgimi i informacionit në lidhje me shërbimet dhe produktet e ALPOL Group Sp. z o.o. (informacion komercial), nëse Konsumatori shpreh vullnetin e tillë dhe pajtohet për dërgimin e informacionit tregtar.

5. Bazat ligjore për përpunimin e të dhënave Ne përpunojmë të dhëna personale:

- në mënyrë që të kryeni kontratën që keni lidhur me ne, si dhe gjatë aktiviteteve që synojnë lidhjen e kësaj kontrate (6 (1) (B) të GDPR) - nëse jeni palë në kontratë me subjektin e të dhënave, ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të personit, subjekti i të dhënave, para lidhjes së kontratës, përfshirë kur përdorni shërbime këshilluese;
- bazuar në pëlqimin e një personi të caktuar (neni 6 (1) (A) i GDPR) - në rastin e dërgimit të informacionit të marketingut dhe për arkivimin e të dhënave në raste të caktuara specifike;
- kur përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur detyrimin ligjor të kontrolluesit (neni 6 (1) (C) i GDPR);
- përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat jetësore të subjektit të të dhënave ose një personi tjetër fizik (neni 6 (1) (D) i GDPR).
- përpunimi është i domosdoshëm për qëllimet e interesave legjitime të ndjekura nga administratori ose nga një palë e tretë, përveç kur këto interesa tejkalohen nga interesat ose të drejtat themelore dhe liritë e subjektit të të dhënave, të cilat kërkojnë mbrojtje të të dhënave personale (Art. 6 (1) (F) të GDPR).

6. Metoda e mbledhjes së të dhënave personale të klientëve

Të dhënat personale që ne përpunojmë janë informacione që na janë siguruar nga klientët / bashkëpunëtorët vullnetarisht gjatë takimeve të drejtpërdrejta, korrespondencës elektronike ose telefonatave. Çdo person që dëshiron të bashkëpunojë me kompaninë, që planifikon të përdorë shërbimet tona ose duke na bërë një pyetje mund të na sigurojë të dhënat e tyre personale përmes formës së kontaktit në dispozicion në faqen tonë të internetit. Më pas ne kërkojmë pëlqimin e pavarur për përpunimin e të dhënave personale në mënyrë që t'u përgjigjemi pyetjeve të bëra, marketingut të produkteve dhe shërbimeve tona (p.sh. nëse klienti dëshiron të marrë një ofertë) ose aktivitetet që synojnë lidhjen e një kontrate.

7. Zona e përpunimit të të dhënave personale të klientëve dhe personave të autorizuar

Të dhënat personale të klientëve përpunohen brenda territorit të Zonës Ekonomike Evropiane. Në kompaninë tonë, vetëm një grup i punonjësve të autorizuar ka qasje në të dhënat e klientit. Ne përdorim nënkontraktorë në implementimin e shërbimeve tona. Si rezultat, disa të dhëna mund të transferohen te entitetet e tjera. Sidoqoftë, secili nga bashkëpunëtorët / nënkontraktorët tanë të cilëve u besojmë përpunimin e të dhënave personale të klientëve është i detyruar të përdorë të dhëna personale në përputhje me kërkesat e ligjit në përgjithësi të zbatueshëm, përfshirë Aktin e 10 majit 2018 mbi mbrojtjen e të dhënave personale (Journal of Laws of 2018, ., pika 1000) dhe me kërkesat e përcaktuara në Rregulloren (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 27 Prillit 2016 mbi mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe mbi lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave dhe shfuqizimin e Direktivës 95/46 / NE (Gazeta e Ligjeve UE L e vitit 2016 - "GDPR").
Ne bëjmë çdo përpjekje për të siguruar që mbledhja, marrja, përdorimi, ndarja ose operacione të tjera në të dhënat personale të klientëve dhe bashkëpunëtorëve tanë të ndodhin jo vetëm në përputhje me ligjin në fuqi dhe këtë politikë të privatësisë, por gjithashtu në përputhje me politikat tona të brendshme të cilësisë, standardet dhe procedurat për ofrimin e shërbimeve dhe parimet konfidencialiteti i informacionit dhe të dhënave.

8. Sigurimi i të dhënave personale të klientëve

Ne mbrojmë të dhënat personale të klientëve dhe bashkëpunëtorëve në përputhje me politikat, standardet dhe procedurat e brendshme të miratuara në mënyrë që të dhënat personale të sigurohen nga përdorimi ose hyrja e paautorizuar, modifikimet e paligjshme, humbja ose shkatërrimi. Të dhënat personale nuk do të ruhen më gjatë sesa është e nevojshme për qëllimin për të cilin janë mbledhur, duke përfshirë domosdoshmërinë për të përmbushur detyrimet ligjore dhe tatimore (p.sh. Aktin e Kontabilitetit) dhe për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, pohimin ose mbrojtjen e pretendimeve. Të dhënat personale nuk do të transferohen te vendet jashtë Zonës Ekonomike Evropiane, ku ligji mund të mos sigurojë të njëjtin nivel mbrojtjeje për këto të dhëna.

9. Të drejtat e klientit

Klientët dhe bashkëpunëtorët kanë të drejtë të kenë akses në të dhënat e tyre personale dhe t'i azhurnojnë ato, si dhe t'i fshijnë ato, të kufizojnë fushën e përpunimit dhe t'i transferojnë ato te një administrator tjetër. Klientët dhe bashkëpunëtorët në çdo kohë mund të kundërshtojnë përpunimin e të dhënave të tyre, dhe në veçanti të tërheqin të gjitha pëlqimet e dhëna për ne në fushën e përpunimit të të dhënave personale. Sidoqoftë, ne rezervojmë që tërheqja e pëlqimit nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e veprimeve që kemi bërë para se të tërhiqej pëlqimi.
Klientë që duan të ushtrojnë të drejtat e tyre ose kanë ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale në ALPOL GROUP Sp. kopshtin zoologjik ju lutemi kontaktoni Administratorin e të Dhënave Personale duke dërguar një pyetje në adresën e-mail në vijim: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

10.  Kujdesi për politikën e privatësisë

Administratori rezervon të drejtën për të ndryshuar përmbajtjen e politikës së privatësisë në rast të ndryshimeve në ligj ose zbatimit të zgjidhjeve të reja teknologjike dhe IT. Ndryshimet e politikave bëhen duke publikuar një politikë të azhurnuar në faqen tonë të internetit ose duke dërguar përmbajtjen e saj tek klientët / bashkëpunëtorët përmes postës elektronike.

Kjo Rregullore e Privatësisë hyn në fuqi në 01/10/2020.
Dalip Xhelilaj